Personálny manažment

12 kľúčových potrieb k zabezpečeniu motivácie a spokojnosti zamestnancov

Predstavte si ideálne pracovné prostredie, kde všetci pracujú s nasadením a motiváciou.

Poradenská spoločnosť Gallup realizuje od roku 1990 každoročne globálny prieskum v oblasti motivácie a riadenia ľudských zdrojov. Na základe tisícky rozhovorov a prieskumu Gallup identifikoval 12 kľúčových potrieb, ktoré majú najväčší vplyv na spokojnosť a motiváciu zamestnancov a tímovú spoluprácu.

Zamyslite sa nad tým, aké pracovné prostredie vaša firma svojim zamestnancom poskytuje:

 1. Jasná a zrozumiteľná vízia a ciele spoločnosti – Zamestnanec musí mať jasnú predstavu o tom, kam spoločnosť smeruje a ako jeho práca prispieva k dosiahnutiu jej cieľov.
 2. Jasné očakávania ohľadom výkonu – Zamestnanec musí vedieť, aký výkon sa od neho očakáva a ako sa bude hodnotiť jeho úspešnosť.
 3. Príležitosti na rozvoj a rast – Zamestnanec potrebuje prístup k odbornej príprave, vzdelávaniu a rastu v práci.
 4. Pravidelná spätná väzba – Zamestnanec potrebuje pravidelnú spätnú väzbu na svoj výkon a návratovú väzbu na svoje nápady.
 5. Spravodlivé odmeňovanie – Zamestnanec musí mať pocit, že jeho odmeňovanie je spravodlivé a adekvátne jeho prínosu pre spoločnosť.
 6. Príležitosti na spoluprácu s kolegami – Zamestnanec potrebuje možnosti na spoluprácu s kolegami a na budovanie vzťahov s ostatnými zamestnancami.
 7. Autonómia a kontrola nad svojou prácou – Zamestnanec potrebuje určitú mieru autonómie a kontroly nad svojou prácou a rozhodovaním.
 8. Podpora manažérov a nadriadených – Zamestnanec potrebuje podporu od svojich manažérov a nadriadených, ktorí mu pomôžu dosiahnuť svoje ciele.
 9. Pracovné náplne zodpovedajúce jeho schopnostiam – Zamestnanec potrebuje pracovné náplne, ktoré zodpovedajú jeho schopnostiam a záujmom.
 10. Jasné pravidlá a očakávania – Zamestnanec musí mať jasné a konzistentné pravidlá a očakávania, ktoré platia pre všetkých zamestnancov.
 11. Bezpečné a zdravé pracovné prostredie – Zamestnanec potrebuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie, ktoré mu umožní pracovať efektívne a zdravo.
 12. Dôvera a rešpekt od svojich kolegov – Zamestnanec potrebuje dôveru a rešpekt od svojich kolegov, aby sa cítil súčasťou tímu a aby bol motivovaný pracovať spoločne na dosiahnutí spoločných cieľov.

Jedná o základné potreby zamestnanca, pričom zachytávajú potrebu zamestnanca cítiť, že je v práci dôležitý, prináša pridanú hodnotu a firma sa o neho zaujíma a oceňuje jeho prácu. Je veľmi dôležité ako sa zamestnanec stotožňuje s firmou a jej hodnotami, a tiež to či má priestor pre osobný rozvoj a rast.

Vyššie popísaných 12 potrieb by sa dalo prepojiť do 4 kľúčových oblastí, ktoré sú kritické pre úspech spoločnosti pri budovaní zdravého a angažovaného tímu zamestnancov. Tieto oblasti sú:

 • Zamestnanecké angažovanie – Toto sa týka záujmu a zapojenia zamestnanca v práci, jeho motivácie a snaženia sa dosiahnuť ciele spoločnosti.
 • Zamestnanecké vedenie – Toto sa týka manažmentu, ktorý pomáha zamestnancom dosiahnuť ich ciele, poskytuje im spätnú väzbu a podporu a pomáha vytvárať silné vzťahy v tíme.
 • Zamestnanecká kultúra – Toto sa týka hodnôt, ktoré sú súčasťou pracovného prostredia a spôsobu, ako tímy pracujú spolu a komunikujú.
 • Zamestnanecké výsledky – Toto sa týka výsledkov, ktoré zamestnanci dosiahnu v práci a ako tieto výsledky prispievajú k cieľom spoločnosti.

Zamestnanci, ktorí sú motivovaní a spokojní v práci, majú tendenciu byť produktívnejší, lojálnejší a sú viac angažovaní. Je preto dôležité, aby spoločnosti pracovali na splnení týchto 12 kľúčových potrieb a podporovali zamestnancov pri ich dosahovaní.