Personálny manažment

Ako pomáha talent manažment pri hľadaní nových lídrov

Správna stratégia riadenia talentov je nevyhnutnou súčasťou pre udržanie firmy na vrchole. Ako využiť talent manažment pre motiváciu vašich zamestnancov s vysokým pracovným potenciálom, aby ste v nich našli nových lídrov?

Pre mnohé organizácie je ich ľudský kapitál oveľa cennejší ako ich fyzický kapitál. Mnoho podnikov je založených na know-how, konkrétnych zručnostiach a znalostiach.

Aj podľa reportu od World Economic Forum1 ´Leading through the Fourth Industrial Revolution´ by moderné spoločnosti a organizácie mali venovať rovnakú pozornosť vytvoreniu rámca riadenia talentov, ako rozvoju produktového portfólia, či nákupu nového softwaru.

Čo je talent management?

Talent management je súbor HR procesov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a integrujú. Predstavuje stratégie a konkrétne kroky na identifikáciu talentov, prilákanie k vám, rozvoj ich schopností, motiváciu a udržanie si zamestnancov vo vlastných radoch, ktorí sú pre ich úspech kľúčoví.

Ide o strategický prístup k správe ľudských zdrojov. Cieľom talent managementu je zabezpečiť, aby organizácia mala k dispozícii potrebné talenty, aby mohla plniť svoje ciele a rásť. Tento proces môže zahŕňať aktivity ako výber a nábor, tréning a rozvoj, ohodnocovanie a odmeňovanie a plánovanie kariérnych možností pre talentovaných zamestnancov.

Ako pracovať s talentom vo vašej firme?

Aby ste mohli pracovať s talentom vo vašej organizácii, je potrebné najskôr identifikovať a vyhodnotiť talent, ktorý máte k dispozícii. Nie každý, kto sa chce rozvíjať, je talent. Rovnako, nie každý, kto podáva vysoký výkon, je talent. Nesprávny výber znižuje hodnotu talent manažmentu.

Potom môžete vytvoriť programy rozvoja talentov a motivovať ich k dosahovaniu ich cieľov a rozvíjaniu ich schopností. Je tiež dôležité vytvárať príležitosti pre týchto talentovaných zamestnancov na ukázanie ich schopností a získanie zodpovedajúceho ohodnotenia a postupu. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby títo zamestnanci mali dostatočný priestor na rozvoj a rast v rámci organizácie.

V čom všetkom pomáha správny talent management organizácii a HR?

Správny talent management pomáha pri:

  1. Prilákaní a udržaní špičkových talentov.
    Nedávny prieskum TINYpulse2 zistil, že 76 percent zamestnancov hľadá príležitosti na rast. Nepotrebujú tak hľadať rast mimo, v novej práci alebo u konkurencie, ak máte plán v rámci vašej organizácie.
  2. Zlepšení vzťahov na pracovisku medzi zamestnancami
  3. Posilnení firemnej kultúry
  4. Zvýšení atraktivity zamestnaneckej značky a získaní konkurenčnej výhody
  5. Zosúladení cieľov učenia sa s firemnými cieľmi

Ako môže talent management vyzerať v praxi pri práci so zamestnancami?

Podelím sa s vami, pre inšpiráciu, s našimi prípadovými štúdiami zo SUVko Coaching:

Ambasádori značky

GlobalLogic sme pomáhali formovať na CEE úrovni Brand Ambasádorov pre podporu a rozpoznania značky, v rámci želaného správania konkrétnych zamestnancov, v ich tímoch, lokálnej pobočke a následne v celej organizácii.

Angažovanosť a Learning Engagement

Ide schopnosť motivačne a behaviorálne sa zapojiť do efektívneho procesu vzdelávania. Zamestnanci spoločnosti EY drivujú svoje vzdelávanie s úzkou spoluprácou s Talent Tímom a prepájajú svoju osobnú značku so značkou spoločnosti.

Budovanie Learning Organization

Ide o budovanie spoločnosti, ktorá je schopná vytvárať, získavať a prenášať znalosti a upravovať svoje správanie. Správne kompetenčné modely, prípadové štúdie a analýza potenciálu zamestnancov Philip Morris International synergicky vytvárajú rozvojové aktivity „na mieru“, ako prirodzenú učiacu sa kultúru organizácie.

Kde začať rozvoj nových lídrov?

Môžete googliť, kopírovať či inšpirovať sa. Personalizácia je však fenomén, ktorý sa preklápa aj do rozvoja zamestnancov.

Majte na pamäti, že proces musí byť prispôsobený vašej firme, firemným cieľom a vašim zamestnancom.

Barstow Institute of Educational Leadership poskytuje jednoduchý 3-krokový návod na začiatok pre rozvoj lídrov:

  1. Identifikujte vysoko potenciálnych lídrov na základe výkonu, potenciálu, práce v tíme a pripravenosti.
  2. Rozvíjajte špecifické vzdelávacie potreby vedúcich v rôznych kontextoch, vrátane práce na pracovisku.
  3. Podporte lídrov spätnou väzbou a mentorstvom od externých odborníkov.

Ciele manažmentu zamerajte na ľudí

Žiadna stratégia, bez ohľadu na to, aká je brilantná, nebude úspešná bez zamestnancov. Potrebujú správnu podporu a rozvoj ich kompetencií, aby mohli rásť a rozvíjať sa. Inými slovami, najlepšie talent management prístupy sú zamerané na zamestnancov, tvorené s nimi a pre nich.

Môžeme používať slová ako „talent“, či „ľudský kapitál“, ale nezabúdajme, že hovoríme o živých, dýchajúcich ľudských bytostiach so všetkými starosťami a radosťami.