Marketing a branding

16 atribútov značky zamestnávateľa

Atribúty značky zamestnávateľa predstavujú jej súčasti. Vlastnosti, ktoré dotvárajú značku ako celok.

Ako chápeme employer branding

Značka zamestnávateľa (employer branding) je stratégia, ktorú zamestnávatelia používajú na vytvorenie pozitívneho obrazu svojej spoločnosti alebo organizácie ako miesta práce.

Cieľom employer branding je priviesť si kvalitných zamestnancov, zvýšiť spokojnosť a lojalitu súčasných zamestnancov a zvýšiť povedomie o spoločnosti ako o atraktívnom mieste práce.

Employer branding sa môže realizovať prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú napríklad sociálne médiá, karierové webové stránky, články a blogy o práci v spoločnosti, a vnútorné komunikácie. Je dôležité, aby employer branding bol konzistentný s celkovou značkou spoločnosti a aby presne vystihuje kultúru a hodnoty spoločnosti.

Ako sa od toho líši employee branding

Employee branding je proces, v ktorom zamestnanci budujú svoje osobné značky prostredníctvom svojich aktivít a vyjadrení na pracovisku a v súkromnom živote. Ide o spôsob, ako zamestnanci prezentujú svoje schopnosti, skúsenosti a hodnoty a ako sa snažia zvýrazniť svoje individuálne prínosy pre spoločnosť alebo organizáciu, v ktorej pracujú.

Employee branding sa môže realizovať prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú napríklad sociálne médiá, profesijné konferencie a podujatia, alebo publikovanie článkov alebo blogov. Môže to byť tiež spôsob, ako zamestnanci podporujú celkovú značku svojho zamestnávateľa a pomáhajú budovať pozitívny obraz spoločnosti alebo organizácie ako miesta práce. Employee branding je dôležitý pre osobný a profesijný rozvoj zamestnancov a tiež pre budovanie ich kariérnych ciest.

Na základe prieskumov1 bolo zistené, že všetko podstatné pri budovaní značky a jej hodnotení je spojené s jedným z nasledujúcich 16 atribútov. Každý z atribútov je kvantifikovateľný, aby bolo možné merať výkonnosť vašej značky vo všetkých týchto oblastiach. Rovnako je to prínosné, aby ste mohli sledovať zlepšovanie v čase a vidieť, ako ste na tom v porovnaní s minulými obdobiami.

Predstavme si jednotlivé atribúty a ich význam pre vašu značku zamestnávateľa.

Rovnováha a wellbeing

Rovnováhu chápať ako stav, v ktorom sa všetky aspekty nášho života vyvážene rozvíjajú a podporujú naše celkové zdravie a pohodu (wellbeing).

Pre zachovanie rovnováhy je dôležité venovať pozornosť všetkým oblastiam nášho života, vrátane nášho telesného, ​​emocionálneho, mentálneho a sociálneho zdravia. To môže zahŕňať vyváženú stravu, dostatok spánku, pohyb a relaxáciu, správne zaobchádzanie s emóciami, trávenie času s rodinou a priateľmi a zapájanie sa do aktivít, ktoré nás bavia a napĺňajú.

Rovnováha v živote je tiež o umení nájsť rovnováhu medzi prácou a voľným časom, medzi povinnosťami a odpočinkom a medzi starosťami o seba a starosťami o druhých. Je dôležité si uvedomiť, že rovnováha sa môže meniť v priebehu času a že je normálne, že sa občas budeme musieť snažiť o jej obnovenie.

Pracovné benefity a výhody

Pracovné benefity sú dodatočné výhody alebo služby, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom okrem platu alebo mzdy. Môžu sa líšiť v závislosti od zamestnávateľa.

Niektoré ďalšie príklady pracovných benefitov môžu byť:

  • Platené prestávky alebo dovolenky nad rámec zákonom stanoveného počtu dní
  • Voľnočasové aktivity alebo kurzy
  • Možnosť práce z domu alebo flexibilný pracovný režim
  • Príspevky na školné alebo ďalšie vzdelávanie
  • Zamestnanecké zľavy alebo zvýhodnené ponuky

Pracovné benefity môžu byť pre zamestnancov veľmi cenné, pretože im môžu pomôcť pokryť niektoré náklady alebo zlepšiť ich zdravie a pohodu. Je dôležité, aby zamestnávatelia poskytovali svojim zamestnancom benefity, ktoré sú pre nich relevantné a prínosom. Mali by tiež starostlivo zvážiť, ktoré benefity sú pre ich zamestnancov najdôležitejšie, a prispôsobiť ich tak potrebám a požiadavkám svojich zamestnancov.

Je dôležité si uvedomiť, že benefitov a výhod môže byť mnoho a že ich význam sa môže líšiť v závislosti na konkrétnych potrebách a okolnostiach jednotlivca. Je dôležité hľadať a využívať benefity a výhody, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť naše zdravie, pohodu a kvalitu života. Aj v práci.

Reputácia spoločnosti

Reputácia spoločnosti je všeobecne vnímaná povesť alebo imidž spoločnosti. Môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú kvalita produktov alebo služieb, spôsob zaobchádzania so zákazníkmi, postoj spoločnosti k životnému prostrediu a spôsob zaobchádzania so zamestnancami.

Dobrá reputácia spoločnosti je dôležitá, pretože môže priťahovať nových zákazníkov, zlepšiť vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a zvýšiť dôveryhodnosť spoločnosti v očiach verejnosti. Naopak zlá reputácia môže poškodiť obchodné výsledky spoločnosti a ovplyvniť jej schopnosť získať a udržať zákazníkov alebo zamestnancov.

Pre udržanie dobrej reputácie je dôležité, aby spoločnosť dbala na kvalitu svojich produktov a služieb, zaobchádzala so svojimi zákazníkmi a zamestnancami s úctou a rešpektom a dodržiavala predpisy a zákony týkajúce sa životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Spoločnosti by mali tiež pravidelne komunikovať so svojimi zákazníkmi a zamestnancami, aby si udržali dobrý vzťah a zachovali si dôveru verejnosti.

Kariérny rast

Kariérny rast je proces zlepšovania si svojej profesijnej pozície, kvalifikácie alebo odmeny v rámci svojej profesijnej dráhy. Môže zahŕňať získavanie nových zručností alebo skúseností, získavanie nových zodpovedností alebo postupovanie na vyššie pozície.

Kariérny rast môže byť motivovaný rôznymi faktormi, ako je túžba po vyššom plate alebo lepších pracovných podmienkach, chuť vyskúšať si nové výzvy alebo túžba po profesnom raste a osobnom rozvoji.

Pre kariérny rast je dôležité, aby sme sa neustále vzdelávali a získavali nové zručnosti, ktoré nám pomôžu zlepšiť našu kvalifikáciu a zvýšiť naše šance na získanie lepšej pracovnej pozície. Môžeme sa vzdelávať formou formálneho vzdelania alebo neformálnymi spôsobmi, ako je účasť na kurzoch alebo workshopoch, štúdium online kurzov alebo osobný rozvoj.

Kariérny rast tiež závisí od našej schopnosti pracovať tvrdo, byť zodpovední a spolupracovať s ostatnými. Je dôležité byť otvorený novým príležitostiam a byť ochotný sa učiť a zlepšovať. Dôležité je tiež mať ciele a plán, ako sa k nim dostať, a vytrvať pri ich dosahovaní.

Firemná kultúra

Firemná kultúra je sústava hodnôt, noriem a pravidiel, ktoré ovplyvňujú správanie a rozhodovanie ľudí v rámci spoločnosti. Kultúra organizácie sa týka rôznych oblastí, ako sú napríklad spôsob zaobchádzania so zamestnancami, spolupráca medzi jednotlivcami a tímami, očakávané správanie a komunikácia, ako aj postoj spoločnosti k svojmu okoliu ak životnému prostrediu.

Firemná kultúra môže mať veľký vplyv na motiváciu, spokojnosť a výkon zamestnancov a môže byť kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o zamestnaní v konkrétnej spoločnosti. Je dôležité, aby firemná kultúra podporovala zdravé a príjemné pracovné prostredie a umožňovala zamestnancom rozvíjať sa a dosahovať svoje ciele.

Firemná kultúra sa vyvíja v priebehu času a môže byť ovplyvňovaná mnohými faktormi, vrátane vedenia spoločnosti, zamestnaneckých vzťahov, firemných cieľov a hodnôt, ako aj externého prostredia. Je dôležité, aby spoločnosti starostlivo sledovali a udržiavali firemnú kultúru, ktorá zodpovedá ich cieľom a hodnotám a podporuje zdravé a úspešné fungovanie spoločnosti.

Zmeny a stabilita spoločnosti

Stabilita spoločnosti je schopnosť spoločnosti udržať si svoju pozíciu na trhu a pokračovať v úspešnom fungovaní v dlhšom časovom horizonte. Zároveň predstavuje schopnosť reagovať na trendy, na zmeny trhu, v správaní zákazníkov, na dianie vo vnútri firmy.

Môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako je napríklad kvalita produktov alebo služieb, trhová pozícia, finančné zdravie spoločnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmenám na trhu a schopnosť vytvárať nové príležitosti.

Stabilita spoločnosti je pre zamestnancov dôležitá, pretože im umožňuje mať istotu, že budú mať prácu a že budú môcť pokračovať vo svojom profesnom raste. Je tiež dôležitá pre investorov, pretože im umožňuje mať istotu, že budú môcť v budúcnosti získať späť svoje investície alebo získať zisk.

Pre udržanie stability je dôležité, aby spoločnosť starostlivo sledovala svoje trhové podmienky a prispôsobovala svoje stratégie a plány zmenám na trhu. Mala by tiež dbať na finančné zdravie spoločnosti.

Diverzita a inklúzia

Diverzita a inkluzie sa týkajú rôznorodosti a začlenenia rôznych skupín ľudí v rámci spoločnosti.

Diverzita zahŕňa rozmanitosť medzi jednotlivcami v oblastiach ako sú vek, pohlavie, rasa, etnická príslušnosť, náboženstvo, zdravotný stav, sociálne postavenie alebo sexuálna orientácia.

Inklúzia zahŕňa snahu o vytvorenie prostredia, v ktorom sa jednotlivci cítia prijatí, rešpektovaní a oceňovaní pre svoje individuálne rozdiely.

Diverzita a inkluzie sú dôležité z mnohých dôvodov. Napríklad diverzita môže priniesť nové nápady a perspektívy, ktoré môžu pomôcť spoločnosti alebo organizácii zlepšiť svoje produkty alebo služby.

Inkluzívne prostredie môže pomôcť zamestnancom cítiť sa viac zapojení a motivovaní a môže tiež pomôcť spoločnosti alebo organizácii získať a udržať talentovaných zamestnancov. Pre podporu diverzity a inkluzie je dôležité, aby spoločnosti vytvorili a udržiavali motivujúce podmienky a pracovné prostredie.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť je koncept, podľa ktorého spoločnosti prijímajú zodpovednosť za svoje vplyvy na spoločnosť a životné prostredie a sú ochotné plánovať a prijímať kroky na ochranu a zlepšenie oboch týchto oblastí.

Spoločenská zodpovednosť môže zahŕňať množstvo aktivít, ako je napríklad ochrana životného prostredia, podpora zdravia a bezpečnosti zamestnancov, podpora rozvoja lokálnej komunity alebo zodpovedné obchodné praktiky. Môže sa týkať rôznych oblastí, ako je napríklad životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, sociálne vylúčenie alebo etické otázky.

Spoločenská zodpovednosť môže mať pre spoločnosti a organizácie mnoho výhod. Napríklad môže pomôcť zlepšiť imidž spoločnosti a zvýšiť jej dôveryhodnosť v očiach verejnosti a zákazníkov. Môže tiež pomôcť spoločnostiam a organizáciám lepšie komunikovať so svojimi zákazníkmi a zamestnancami a zlepšiť ich vzťahy.

Spoločenská zodpovednosť môže tiež pomôcť spoločnostiam a organizáciám získať a udržať talentovaných zamestnancov.

Inovácie a technológie

Inovácie sú nové alebo vylepšené spôsoby, ako vyriešiť problémy alebo uspokojiť potreby zákazníkov alebo užívateľov. Môžu zahŕňať nové technológie, procesy, služby alebo produkty.

Inovácie sú dôležité pre spoločnosti, pretože im umožňujú získať konkurenčnú výhodu, zlepšiť svoje produkty alebo služby a zvýšiť svoje obchodné výsledky. Môžu tiež pomôcť spoločnostiam udržať si krok s rýchlym technologickým vývojom a zmenami na trhu.

Pre podporu inovácií je dôležité, aby spoločnosti vytvárali prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia oceňovaní za nové nápady a sú podporovaní v ich realizácii. Môže to zahŕňať vytváranie tímov inovácií alebo zapojenie zamestnancov do rozhodovania o nových projektoch.

Spoločnosti by tiež mali investovať do vzdelávania a rozvoja zamestnancov, aby mohli získavať nové zručnosti a zlepšovať svoje schopnosti. Môže tiež byť užitočné spolupracovať s externými partnermi, ako sú univerzity alebo výskumné inštitúcie.

Uspokojenie z práce

Uspokojenie z práce je pocit spokojnosti s prácou a pracovnými podmienkami. Môže byť ovplyvnené mnohými faktormi, ako je napríklad osobný vzťah k práci, výzvy, ktoré práca prináša, možnosti profesijného rastu, spolupráca s ostatnými, platiteľa a podmienky práce.

Uspokojenie z práce je dôležité, pretože môže mať vplyv na motiváciu, výkon a spokojnosť zamestnancov. Keď sú zamestnanci spokojní so svojou prácou, sú pravdepodobne viac motivovaní a produktívni a môžu byť tiež menej náchylní na únavu alebo vyhorenie.

Na podporu uspokojenia z práce je dôležité, aby spoločnosti starostlivo zvážili potreby a preferencie svojich zamestnancov a snažili sa vytvoriť pracovné prostredie, ktoré je pre nich príjemné a prínosné. Môže to zahŕňať napríklad prispôsobenie pracovných podmienok, poskytnutie možností profesionálneho rastu alebo podporu spolupráce medzi jednotlivcami a tímami.

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Vzdelávanie zamestnancov je proces, pri ktorom sa zamestnanci učia nové znalosti a zručnosti, ktoré im umožňujú lepšie plniť svoje pracovné úlohy alebo sa vyvíjať v rámci svojej profesie.

Vzdelávanie zamestnancov môže byť formálne alebo neformálne a môže zahŕňať rôzne typy aktivít, ako sú napríklad školenia, workshopy alebo online kurzy. Týkajú sa procesu získavania nových znalostí a zručností a rozvíjania osobnostných vlastností a schopností.

Osobný rozvoj zahŕňa aktivity, ktoré slúžia na rozvoj osobných vlastností a schopností, ako je napríklad sebavedomie, komunikácia, riešenie problémov alebo tímová práca.

Vzdelávanie a osobný rozvoj sú dôležité pre osobný a profesijný rast a úspech. Môžu pomôcť jedincom získať nové zručnosti a znalosti, ktoré im umožnia lepšie sa uplatniť na trhu práce alebo dosiahnuť lepšie výsledky vo svojej profesii.

Môžu tiež pomôcť ľuďom získať sebavedomie a rozvíjať osobné vlastnosti, ktoré im umožnia lepšie sa vyrovnať so stresujúcimi situáciami a uspieť v osobnom živote. Pre podporu vzdelávania zamestnancov je dôležité, aby spoločnosti a organizácie vytvárali plán pre vzdelávanie svojich zamestnancov a investovali do neho.

Manažment a organizácia

Organizácia spoločnosti je štruktúra, v ktorej sú zamestnanci a zdroje spoločnosti usporiadaní tak, aby boli dosiahnuté ciele a úlohy spoločnosti.

Organizácia spoločnosti môže byť rôzna v závislosti od veľkosti, typu a cieľov spoločnosti. Jednou z najčastejších foriem organizácie spoločnosti je hierarchická štruktúra, kde sú zamestnanci rozdelení do rôznych úrovní podľa ich postavenia a zodpovedností.

V tejto štruktúre je obvyklé, že zamestnanci sú podriadení vyšším manažérom alebo vedúcim tímov. Existujú ale aj iné formy organizácie spoločnosti, v ktorej sú zamestnanci pridelení do rôznych tímov podľa projektov alebo úloh, v ktorej je organizácia riadená bez tradičných manažérskych pozícií.

V každej forme organizácie je podstatný manažment ľudských zdrojov a váš prístup k ľuďom, ktorí sú vašim najhodnotnejším kapitálom.

Misia a poslanie spoločnosti

Misia a poslanie spoločnosti sú vyjadrením jej cieľa alebo účelu a toho, čo chce dosiahnuť. Misia je krátko a jasne formulovaným vyjadrením toho, prečo spoločnosť existuje a čo sa snaží dosiahnuť.

Poslanie je viac sústredené na budúcnosť a vyjadruje, čo spoločnosť chce byť alebo čo chce dosiahnuť v budúcnosti. Misia a poslanie spoločnosti sú dôležité, pretože sú základom pre jej stratégie a rozhodovanie. Môžu pomôcť spoločnosti sústrediť sa na svoje ciele a udržať sa na správnej ceste.

Misia a poslanie tiež môžu slúžiť ako vodítko pre zamestnancov a poskytnúť im zmysel pre to, čo robia a prečo to robia. Misia a poslanie spoločnosti by mali byť ľahko pochopiteľné a mali by byť zdieľané so všetkými zamestnancami.

Odmeňovanie zamestnancov

Odmeňovanie zamestnancov je proces, v ktorom sa poskytuje finančná odmena za prácu, ktorú zamestnanci vykonávajú pre svojho zamestnávateľa.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžu byť zamestnanci odmeňovaní, vrátane fixných platov, odmeny za výkon, príplatkov za nadčas a ďalších. Je dôležité, aby zamestnávatelia stanovili spravodlivé a férové odmeňovacie systémy pre svojich zamestnancov a aby sa s nimi vopred dohodli na podmienkach odmeňovania. To môže pomôcť zlepšiť vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a prispieť k lepšej produktivite a spokojnosti zamestnancov.

Tím a ľudia

Pracovný tím je skupina ľudí, ktorí spolu pracujú na spoločnom ciele alebo projekte. Tím môže byť zložený z rôznych ľudí s rôznymi schopnosťami a zručnosťami, ktorí spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa alebo na riešení problému.

Efektívny pracovný tím vyžaduje dôveru, komunikáciu a spoluprácu medzi jeho členmi. Práca v tíme môže byť náročná, ale môže byť tiež veľmi odmenou, pretože ľudia môžu zdieľať nápady a poznatky a spoločne dosahovať úspechy. Je dôležité, aby líder tímu viedol tím k úspechu a pomáhal riešiť problémy a konflikty, ak nastanú.

Pracovné prostredie

Pracovné prostredie je miesto alebo prostredie, v ktorom ľudia vykonávajú svoju prácu. Môže to byť kancelária, výrobná prevádzka, továreň, predajňa alebo iné miesto podľa charakteru práce.

Pracovné prostredie by malo byť bezpečné, zdravé a pohodlné pre zamestnancov, aby mohli pracovať efektívne a produktívne. Môže zahŕňať rôzne zariadenia a technológie, ktoré pomáhajú zamestnancom v ich práci, ako napríklad počítače, telefóny a iné kancelárske zariadenia.

Pracovné prostredie by tiež malo byť dostatočne vetrané a s dostatkom svetla, aby sa zamestnancom zlepšila pohoda a zdravie. Okrem toho by malo byť pracovné prostredie dostatočne tiché a pokojné, aby sa zamestnancom umožnilo sústrediť sa na svoju prácu.

Zdroje:
1 Index značky zamestnávateľa a ikony atribútov: https://linkhumans.com/employer-brand-index/

Úvodná fotografia od používateľa „fauxels“ z fotobanky Pexels: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/timova-praca-vztah-byt-spolu-spojenie-3182835/